Dimostrazione

 

Se u = z1u1 + z2u2 + + zsus Î U, siano

G(u) = x1v1 + x2v2 + + xnvn

F(G(u)) = (FG)(u) = y1w1 + y2w2 + + ymwm.

Ponendo

z = , x = , y = , si ha :

x = Mv,u(G)z

y = Mw,v(F)x = Mw,v(F)[Mv,u(G)z] = [Mw,v(F)Mv,u(G)]z.